GDPR Politik

Politik om behandlingen af persondataforordningen

SBR Socialrådgivning ApS behandler personfølsomme oplysninger. 

Begrundelsen herfor er, at en eller flere af de særlig kategorier inden for personfølsomme oplysninger, vil fremgå ved en sagsgennemgang. Ligeledes vil indehaver Sabrina Bech Røn under en råd og vejledning, blive oplyst om en eller flere af de særlige kategorier inden for personfølsomme oplysninger. 

Her er nævnt følgende oplysninger der er af personfølsom karakter:

  • Race eller etnisk oprindelse
  • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
  • Fagforening
  • Genetiske eller biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person
  • Helbredsoplysninger
  • Seksuelle forhold eller seksuelle orientering​

Ved SBR Socialrådgivning ApS vejledningsforpligtigelse, er det ikke muligt at undgå at komme i besiddelse af personfølsomme oplysninger. 

Opbevaring af personfølsomme oplysninger:

Derfor er det vigtigt, at du ved kontakten til SBR Socialrådgiver ApS, starter med at give et udtrykkeligt mundtligt samtykke til, at indehaver Sabrina Bech Røn må komme i besiddelse af personfølsomme oplysninger omkring dig. Dit samtykke skal være utvetydigt, specifikt, informeret og frivilligt. Det vil sige, at du frivilligt henvender dig til SBR Socialrådgivning ApS, med henblik på at bede om en specifik råd og vejledning, på baggrund af et utvetydigt behov og som indeholder konkrete informationer.

Det er ikke muligt at yde råd og vejledning omkring din konkrete situation, uden at du vil skulle videregive en eller flere oplysninger, der er af personfølsom karakter. 

Ved telefonisk eller digital bestilling af en service fra SBR Socialrådgivning ApS der indebære et behov for anmodning om aktindsigt i en forvaltning, vil du blive bedt om at underskrive en samtykke erklæring på, at dine personfølsomme oplysninger må blive opbevaret.  

SBR Socialrådgivning ApS anmoder udelukkende om oplysninger der har til formål, at oplyse indehaver Sabrina Bech Røn tilstrækkeligt i din sag, for at kunne yde den råd og vejledning, du har bestilt. Forud for en eventuel anmodning om personfølsomme oplysninger fra forvaltningen, eksempelvis aktindsigt i et specifikt sagsforløb, foreligger der en underskrevet samtykkeerklæring.

SBR Socialrådgivning ApS opbevarer alle modtaget personoplysninger i et sikkermail opbevaringsdepot. Alle personfølsomme oplysninger der ikke er modtaget i sikkermail, vil blive opbevaret enten på SBR Socialrådgivning ApS computersystem eller i et aflåst arkivskab. Der opbevares ikke personfølsomme oplysninger  på virksomhedens computer eller løs ark i det aflåste arkivskab, med mindre det er af særlig betydning for udførelsen af det arbejde, som SBR Socialrådgivning ApS er bestilt til.

I forbindelse med opbevaringen af personfølsomme oplysninger o et sikkert mailsystem, er der indgået en databehandleraftale med Powerhosting.dk

Indhentelse og videregivelse af personfølsomme oplysninger:

SBR Socialrådgivning ApS behandler dine personfølsomme oplysninger ud fra et fortrolighedsprincip, med den tilgang, at alle oplysninger du videregiver til indehaver Sabrina Bech Røn, er af fortrolig karakter. 

På denne baggrund vil SBR Socialrådgivning ApS altid anmode om godkendelse og accept forinden videregivelse af oplysninger, eksempelvis i forbindelse med deltagelse i et fællesmøde ved forvaltningen eller i en berigtigelsesskrivelse, partshøringsskrivelse og afgørelsesskrivelse  samt udfærdigelse af ansøgning.  Hermed sikres det, at du som alle de personfølsomme oplysninger vedrører, er bekendt med, hvilke oplysninger der videregives. 

Sletning af personfølsomme oplysninger:

Alle personfølsomme oplysninger vil blive slettet og makuleret, den dag du ophører samarbejdet og ikke længere har behov for SBR Socialrådgivning ApS. 

Alle løs ark med personfølsomme oplysninger vil blive makuleret, når det ikke længere har en særlig betydning for udførelsen af det arbejde, som SBR Socialrådgivning ApS er bestilt til. 

På denne baggrund er det yderst vigtigt, at du utvetydigt informerer SBR Socialrådgivning ApS mundtligt eller skriftligt, at du ikke længere ønsker understøttende råd og vejledning. 

Har SBR Socialrådgivning ApS ikke hørt fra dig i mere end 3 måneder, vil alle personfølsomme oplysninger om dig blive slettet og makuleret.

Opbevaring af personoplysninger der ikke er af personfølsom karakter:

Efter hver råd og vejledningsydelse vil du få tilsendt en faktura, med opkrævning for den udførte service. 

Af fakturaen vil dine personoplysninger, som fulde navn, adresse, telefonnummer og mailadresse fremgå. 

Overfor SKAT er SBR Socialrådgivning ApS forpligtelse til, at opbevare fakturaer i 5 regnskabsår. På denne baggrund vil personoplysningerne, der af fakturaen fremgår, blive opbevaret i de efterfølgende 5 regnskabsår. 

Arbejdsudførelse med personfølsomme oplysninger på computerskærmen:

SBR Socialrådgivning ApS drives fra Hjortevej 19, 6715 Esbjerg N. 

For at sikre at udefrakommende og dermed uvedkommende kan tilgå personfølsomme oplysninger, når disse fremgår af arbejdscomputerens skærm i relation til arbejdsudførelsen, er kontorfaciliteterne sikret med mørklægnings rullegardiner. 

Dette for at sikre, at personfølsomme oplysninger ej heller af ”vindues kiggere” kan tilgås.