Bisidder eller partsrepræsentant

januar 10, 2021 0 Af Sabrina Bech Røn

Hvad kan jeg gøre for dig, som bisidder?

I henhold til forvaltningslovens §8 har du ret til at lade dig bistå og repræsentere af en anden person. 

En bisidder er en person du selv vælger. Det kan være et familiemedlem, ven eller en professionel bisidder, som kan støtte dig under din samtale med kommunen. 

Samtalerne med kommunen omhandler forvaltningsprocedurer, flere forskellige lovgivninger og kan for mange medfører følelsesmæssige frustrationer, også for de nærmeste. 

Derfor kan det være hensigtsmæssigt at vælge en professionel bisidder, frem for en nærtstående person. 

Jeg kan med mit indgående kendskab til lovgivningen og kommunale procedurer, bistå dig med faglig og professionel støtte. 

Jeg kan som din bisidder støtte op om, at de relevante spørgsmål bliver stillet og uddybet, så der ikke opstår misforståelser.

 Jeg kan hjælpe dig med og støtte dig i at forklare og formulere dig, så sagsbehandleren ikke kan misfortolke det du oplyser. 

Det er mig muligt at omformulere sagsbehandlerens spørgsmål og vejledninger, så du oplever at der er overensstemmelse imellem din og sagsbehandlerens forståelse af din situation. 

Jeg kan være de ekstra øre, der høre hvad der bliver oplyst og vejledt om. Når en samtale har fundet sted, har vi en tendens til at gennemtænke samtalen. Her er det efterfølgende muligt, såfremt jeg har deltaget i samtalen, at få uddybet eventuelle spørgsmål der måtte opstå, som følge af den afholdte samtale. På denne baggrund kan jeg være dig behjælpelig med at få klarhed over, hvad der er blevet vejledt om og besluttet under samtalen, samt medvirke til øget tryghed.

Forskellen på en bisidder og en partsrepræsentant er, at kommunen er forpligtet til at informerer partsrepræsentanten om ændringer i sagen og at partsrepræsentanten må udtale sig, både skriftligt og mundtligt på vegne af dig.  

Hvad kan jeg gøre for dig, som partsrepræsentant?

I henhold til forvaltningslovens §8 har du ret til at lade dig bistå og repræsentere af en anden person. 

For at kunne gennemgå dine sagsakter, skal jeg have en skriftlig fuldmagt til, at indhente dine sagsakter ved kommunen. Med denne skriftlige fuldmagt, giver du tilladelse til, at lade dig repræsentere af mig. 

Alle elementer i bisidderfunktionen indgår tillige i partsrepræsentant funktionen, men som partsrepræsentant kan jeg på vegne af dig, have den direkte kontakt til kommunen. 

Jeg kan som din partsrepræsentant udtale mig på vegne af dig om din sag. 

Jeg kan stille spørgsmål til sagsbehandleren på vegne af dig.

Har du gentagende gange oplevet at der ikke er overensstemmelse imellem de journalnotater du modtager og den samtale du har deltaget i, vil jeg kunne udfærdige berigtigelseskommentarer på vegne af dig. 

Tillige vil jeg ved partshøringer kunne fremsende partshøringskommentarer på vegne af dig, til kommunen. Ligeledes vil jeg kunne fremsende en klageskrivelse til kommunen i forbindelse med modtaget afgørelse. 

Når jeg er din partsrepræsentant, tager jeg over på de udfordringer du står overfor med kommunen. Du vil fortsat være forpligtet til at fremmøde til samtaler og deltage i de  foranstaltninger (tilbud/indsatser) kommunen sender dig ud i, men jeg vil overfor kommunen være inddraget og de vil være forpligtet til at informere mig om de beslutninger, de træffer. 

Jeg er af den holdning, at vi er i dialog omkring alt, forinden en videreformidling til kommunen finder sted. Det vil sige, at vi til enhver tid har drøftet de emner jeg udtaler mig om, på vegne af dig. Ligeledes har du gennemlæst alle berigtigelseskommentarer, partshøringskommentarer og klageskrivelser, før de fremsendes til forvaltningen.  

Husk på, at din sagsbehandler er ansat af forvaltningen og skal følge lovgivningen, ud fra forvaltningens fortolkning heraf. 

Jeg vil fortolke lovgivningen ud fra din problemstilling og de Ankestyrelses afgørelser, der danner grundlaget for sagsbehandlingspraksis.